Sist oppdatert september 2021
STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR SSG NORGE AS
STANDARD BETINGELSER FOR KJØP AV VARER

1. Innledning
Disse betingelser gjelder for alle bestillinger og avtaler om leveranse til SSG Norge AS («SSG»).
Med «Avtale» forståes avtaledokumentet eller bestillingen med vedlegg og disse innkjøpsbetingelsene.
Med «Leveranse» forstås de produkter, varer og dokumentasjon som skal leveres og som er beskrevet i Avtalen, inkludert lovpålagt dokumentasjon. «Leverandør» er den som skal levere dette.

2. Motstrid
Dersom det er motstrid mellom bestemmelsene i Avtalen, skal de gjelde i følgende rekkefølge: Avtaledokumentet, disse innkjøpsbetingelsene og til slutt eventuelle vedlegg i kronologisk rekkefølge.
Leverandørens salgs-/leveringsbetingelser gjelder ikke.

3. Partenes representanter
Hver part skal oppgi en representant som har fullmakt til å handle på vegne av parten i alle forhold som vedrører Avtalen. Alle varsler, krav og andre meldinger som skal fremsettes etter avtalen skal gis skriftlig til partenes representanter.

4. Ordrebekreftelse
Leverandøren skal sende ordrebekreftelse senest tre dager etter bestillingsdato. Leverandøren er ansvarlig for at ordrebekreftelsen er korrekt i forhold til SSGs bestilling.

5. Leverandørens plikter
Leveransen skal være i samsvar med Avtalen, og gjeldende lover og forskrifter.
Leverandør ansvarlig for at leverte produkter er testet og godkjent i henhold til de til enhver tid gjeldende norske standarder, forskrifter og lover.
Ved tilvirkningskjøp skal produktene fortløpende merkes med prosjektnummer og «SSG Norge AS».
Leveransen skal være forsvarlig pakket og merket.
Leverandøren skal ikke overlate Leveransen eller deler av denne til underleverandører uten SSGs skriftlige samtykke. Samtykke til å benytte underleverandør fritar ikke Leverandøren for hans plikter etter Avtalen, og Leverandøren er ansvarlig for oppgavene utført av underleverandør på samme måte som om Leverandøren selv stod for utførelsen. Leverandøren skal ved eventuell bruk av underleverandører sikre at underleverandøren forplikter seg til og etterlever bestemmelsene i Avtalen.
Leverandøren plikter å ha et gjennomarbeidet og moderne kvalitetssikringssystem som skal følges ved utførelse av Leveransen. Herunder skal Leverandøren ha et internkontrollsystem for å sikre kvalitet i Leveransen til SSG og beskyttelse av helse, miljø og sikkerhet. Internkontrollsystemet skal som et minimum tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

6. Produktdokumentasjon
Leverandøren og dennes kontraktsmedhjelpere skal fortløpende levere og oppdatere lovpålagt og kontraktsfestet dokumentasjon for materialer, kjemikalier, og konstruksjoner som leveres til prosjektet. Slik dokumentasjon omfatter, men er ikke begrenset til, ytelseserklæring, sikkerhetsdatablader, montasjeveiledning, teknisk godkjenning, FDV-dokumentasjon og miljødokumentasjon.
Med mindre noe annet er avtalt skal dokumentasjon være på norsk.
Leverandøren bærer eventuelle kostnader knyttet til kontroll av dokumentasjon.

7. Forsikring
Leverandøren plikter å tegne forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke ethvert krav fra SSG og/eller SSG sine kunder som følge av Leverandørens risiko eller ansvar etter Avtalen.

8. Priser
Hvis ikke annet er avtalt er prisene fast i avtaleperioden.
Prisene er ikke gjenstand for lønns- og prisjustering. Justering av priser som følge av variasjoner i valutakurser skal ikke finne sted med mindre dette er særskilt avtalt.
Prisene inkluderer, foruten alt som er nevnt i bestillingen, emballasje, paller, frakt, skatter og andre avgifter, sertifikater og annen nødvendig dokumentasjon.

9. Endring av bestilling
Endring av bestilling skal avtales skriftlig.

10. Levering
Levering skal anses å ha skjedd når Leveransen er mottatt på avtalt sted.
Leveringsbetingelser: DDP den adresse SSG har oppgitt iht. Incoterms, med tillegg av lossing på anviste steder.
Leverandøren kan ikke levere tidligere enn avtalt uten etter nærmere avtale med SSG. Dersom SSG mottar leveransen tidligere enn avtalt uten at dette er særskilt avtalt kan SSG enten a) returnere leveransen for Leverandørs kostnad eller b) beholde leveransen og kreve at Leverandøren dekker kostnadene til lagring, preservering mv. Dersom SSG beholder leveransen ved for tidlig levering kan han uansett utsette betalingen til det som ville vært betalingstidspunktet dersom Leverandøren hadde levert i henhold til den avtalte leveringsdato.
Leverandøren dekker transportforsikring inklusive brann- og krigsrisiko frem til avtalt leveringssted, med mindre annet er avtalt.
Enhver som skal hente ut Leveranser hos Leverandør på vegne av SSG, må legitimere seg med HMS-kort hvor SSG er angitt som arbeidsgiver. Dette skal kontrolleres av Leverandør. Leveranser levert ut til personer uten HMS-kort hvor SSG er angitt som arbeidsgiver, anses som ikke levert. Dette innebærer at det ikke vil bli ytt betaling fra SSG.

11. Forsinkelse
Forsinkelse foreligger når Leverandøren ikke leverer avtalemessig til avtalte frister.
Dersom Leverandøren forstår, eller må forstå at Leveransen blir forsinket, skal han straks varsle SSG om dette. Varselet skal inneholde årsaken til forsinkelsen, den sannsynlige leveringstiden samt hvilke tiltak Leverandøren vil iverksette for å begrense forsinkelsen.
Leverandøren skal dekke alle kostnader for å begrense forsinkelsen, med mindre forsinkelsen skyldes forhold SSG svarer for.
SSG kan kreve erstatning for det tap selskapet lider som følge av forsinkelse. SSG kan kreve økonomisk kompensasjon for den tiden selskapet bruker på oppfølging av en forsinket leveranse. SSG kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer de kravene SSG har som følge av forsinkelsen.
SSG kan heve Avtalen med umiddelbar virkning ved enhver forsinkelse som ikke er ubetydelig. SSG kan også heve avtalen dersom det før avtalt leveringstidspunkt er klart at slik forsinkelse vil inntreffe.

12. Mangel
En mangel foreligger når Leveransen ikke samsvarer med Avtalens krav og dette ikke skyldes forhold SSG svarer for.
SSG taper retten til å gjøre gjeldende en mangel hvis det ikke reklameres innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år etter levering.
Ved mottak av reklamasjon, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold og senest neste virkedag bekrefte at reklamasjonen er mottatt. Leverandøren skal ta stilling til reklamasjonen og besvare avsender senest innen 3 virkedager etter henvendelsen.
Har Leveransen en mangel skal Leverandøren utbedre denne uten ugrunnet opphold. Dersom Leverandøren ikke innen rimelig tid har utbedret mangelen, kan SSG selv eller ved hjelp av andre foreta utbedring for Leverandørens regning og risiko. Alternativt kan SSG i stedet kreve omlevering eller prisavslag.
SSG kan kreve erstatning for det tap SSG lider som følge av mangelen. SSG kan kreve økonomisk kompensasjon for den tiden selskapet bruker på oppfølging av misligholdet.
SSG kan heve avtalen dersom mangelen medfører vesentlig mislighold.

13. Betalingsbetingelser
Fakturaer betales 30 dager fra korrekt faktura er mottatt eller i henhold til senere avtalt forfallsdato. Faktura skal inneholde spesifisert oppgave over leveransen i henhold til avtale, samt prosjektnummer.
Gebyrer betales ikke.
Leverandøren har ikke rett til å sende faktura før levering har funnet sted, jf. pkt. 10. Betaling innebærer ingen godkjennelse av Leveransen.
Leverandører som overdrar fakturaer til tredjepart står fortsatt ansvarlig for eventuelle reklamasjoner eller regresskrav.

14. Force Majeure
Dersom den ene partens manglende oppfyllelse av avtalen skyldes en hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletidspunktet og som han heller ikke med rimelighet kunne unngå eller overvinne følgene av, suspenderes partenes plikter så lenge force majeure-situasjonen består.

15. Insolvens
Blir Leverandøren insolvent eller har SSG rimelig grunn til å tro at Leverandøren blir insolvent, kan SSG heve avtalen og kreve erstatning for det tap selskapet lider som følge av dette.

16. Avbestilling
SSG kan ved skriftlig varsel til Leverandøren avbestille Leveransen helt eller delvis med umiddelbar virkning. Etter slik avbestilling skal SSG kun dekke dokumenterte og nødvendige utgifter oppstått som en direkte følge av avbestillingen.

17. Konfidensialitet
All informasjon som en part har mottatt fra den annen part i forbindelse med Leveransen, skal behandles konfidensielt også etter at avtaleforholdet opphører. Informasjonen skal kun være tilgjengelig for det personell som har behov for det. For øvrig skal informasjonen være unndratt innsyn for utenforstående.
Leverandøren er ansvarlig for ethvert tap SSG blir påført som følge av brudd på denne forpliktelsen.

18. Lovvalg og tvisteløsning
Avtalen reguleres i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår en tvist, skal denne først søkes løst ved forhandlinger.
Fører forhandlinger ikke frem kan hver av partnere bringe saken inn for SSGs verneting, Oslo tingrett. Dette med mindre partene er enige om å bruke voldgift.

STANDARD BETINGELSER FOR KJØP AV TJENESTER
1. Innledning
Disse standard innkjøpsbetingelser for kjøp av tjenester gjelder for alle bestillinger og avtaler om leveranse til SSG Norge AS («SSG»).
Med «Avtale» forståes avtaledokumentet eller bestillingen med vedlegg og disse innkjøpsbetingelsene.
Med «Leveranse» forstås de tjenester som skal leveres og som er beskrevet i Avtalen. «Leverandør» er den som skal levere tjenesten.

2. Motstrid
Dersom det er motstrid mellom bestemmelsene i Avtalen, skal de gjelde i følgende rekkefølge: Avtaledokumentet, disse innkjøpsbetingelsene og til slutt eventuelle vedlegg i kronologisk rekkefølge.
Leverandørens salgs/leveringsbetingelser gjelder ikke.

3. Bestilling av oppdrag
SSG bestiller ordinært oppdrag via Leverandørmodulen i in4mo. Dette krever at Leverandører har in4mo-bruker på alle avdelinger.
Leverandøren skal akseptere eller avslå oppdraget i Leverandørmodulen i henhold til gjeldende servicestandard. Dersom Leverandøren ikke har kapasitet til å påta seg oppdrag skal Leverandøren sette seg «Utilgjengelig for nye saker» i Leverandørmodulen. Før Leverandøren setter seg utilgjengelig skal dette meldes til SSG v/ansvarlig innkjøpssjef for aksept.
Unntaksvis kan SSG bestille oppdrag via e-post/telefon. Leverandøren skal i slike tilfeller sende ordrebekreftelse senest tre dager etter bestillingsdato, om ikke annet er spesifisert i bestillingen. Leverandøren er ansvarlig for at ordrebekreftelsen er korrekt i forhold til SSGs bestilling.

4. Budsjett, prosjektplan og koordinering
Dersom SSG kan bekrefte erstatningsbeslutning skal Leverandøren utarbeide reparasjonskalkyle i henhold til mønstermal og utarbeide prosjektplan. Prosjektplanen skal gjenspeile reell reparasjonstid. Reparasjonskalkyle skal utarbeides i godkjent kalkylesystem, som defineres av SSG.
Hvor Leveransen utgjør kun en begrenset del av et prosjekt med flere aktører, skal det leveres budsjett og prosjektplan for Leverandørens del, eventuelt innenfor de rammene som følger av SSGs produksjonsplan. Leverandøren må løpende koordinere sitt arbeid opp mot øvrige aktører på prosjektet.

5. Servicekrav
5.1 Befaring/ Besiktigelse
Leverandøren skal så langt det lar seg gjøre delta på befaring med SSG-prosjektleder som faglig rådgiver og gi pris for sitt fag/leveranse. Leverandøren skal kunne stille på befaring innen neste virkedag etter at bestilling om befaring ble sendt.
5.2 Rapport/ dokumentasjon
Leverandøren plikter å oversende rapporter og annen relevant dokumentasjon til SSG eller laste opp i in4mo eller tilsvarende system (Boligmappe.no). Dette inkluderer blant annet rapporter vedr. skade og skadeårsaker, som skal utarbeides av Leverandør.
Kalkyle, fremdriftsplan og første rapport skal helst oversendes samme dag, senest 3 dager etter besiktigelse. Sluttdokumentasjon/ ferdigmelding oversendes senest 2 dager etter ferdigstillelse.
5.3 Igangsettelse av arbeid
Leverandøren skal være i stand til å sette i gang arbeider senest 3 virkedager etter bestilling av SSG.

6. Leverandørens plikter
Leveransen skal være i samsvar med Avtalen, og gjeldende lover og forskrifter.
Leverandør ansvarlig for at Leveransen er i henhold til de til enhver tid gjeldende norske standarder, lover og forskrifter.
Leverandøren skal sikre alle sine arbeider i form av sluttkontroll iht. aktuelle bransjekrav.
Leverandøren skal ha god opptreden og sikre god kundebehandling. Leverandøren skal sikre god serviceadferd og sikre riktig kvalitet til enhver tid.
Leverandøren skal sikre at medarbeidere som representerer og utfører oppdrag for SSG, har riktig kompetanse og forsikringsforståelse i forhold til oppgavene som utføres.
Leverandør skal kontakte SSG ved:
• faglige spørsmål som valg av reparasjonsmetode
• avklaringer ved kostnadsdrivende skadebegrensende tiltak/reparasjonsmetode
• vesentlig avvik mellom meldt skadeårsak og opplyst årsak og oppdaget årsak ute på skaden
• tiltak med vesentlige konsekvenser for prosjektplan/ fremdrift eller økning i kostnader på prosjektet.

7. Håndverkertjenesteloven
Alle Leveranser levert til SSG og SSG sine kunder reguleres av lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere (håndverkertjenesteloven).

8. Offentligrettslige krav
Leverandøren er ansvarlig for at Leveransen tilfredsstiller alle offentligrettslige krav som gjelder på leveringstidspunktet.
SSG skal ha rett til å utføre kontroller SSG mener er hensiktsmessige for å sikre seg at Leverandøren driver sin virksomhet iht. offentligrettslige krav.

9. Miljø
Leverandøren skal til enhver tid oppfylle offentlige miljøkrav. Leverandøren skal bruke sin fagkompetanse til å anbefale miljøvennlige løsninger.

10. Byggherreforskriften
Leverandøren skal være kjent med Byggherreforskriften, og skal bistå og veilede SSG og SSG sine kunder iht. til denne. Herunder blant annet:
– Prosjektspesifikk SHA-plan for Leverandøren sin utførelse på prosjektet. I de tilfeller det er flere utførende inne på samme arbeidsplass samtidig, skal det utnevnes hovedbedrift med ansvar for samordning av HMS-arbeidet iht. arbeidsmiljøloven § 2-2.
– Forhåndsmeldinger (ref §10 Byggherreforskriften).
– SJA-plan for Leverandøren sin del av prosjektet.

11. HMS-kort
Leverandøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på byggeplass skal bære HMS-kort utstedt av en kortutsteder godkjent av ansvarlig departement.

12. Krav til minstelønn
Leverandøren skal være kjent med Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge (FOR-2021-05-10-2070), og etterleve denne i alle arbeidsrettslige forhold som gjelder i tilknytning til Avtalen. Leverandøren må under ingen omstendighet tilby eller tilrettelegge for svart arbeid.
Dokumentasjon på overholdelse av dette må kunne fremlegges på kort frist ved forespørsel fra SSG.
Brudd på denne bestemmelsen anses som vesentlig mislighold av Avtalen.

13. Utenlandsk arbeidskraft
Dersom Leverandøren benytter seg av utenlandsk arbeidskraft, skal Leverandøren påse at arbeids- og oppholdstillatelse foreligger, samt at regler for nødvendige registreringer, og innbetaling av skatter og avgifter følges. Ved gjennomføring av oppdrag på vegne av SSG skal minst én person på byggeplassen kunne kommunisere og gjøre seg forstått på norsk.
Dokumentasjon på overholdelse av dette må kunne fremlegges på kort frist ved forespørsel fra SSG.
Brudd på denne bestemmelsen anses som vesentlig mislighold av Avtalen.

14. Håndtering av bygningsavfall
Leverandøren er ansvarlig for å administrere/forvalte bygningsavfall etter de til enhver tid gjeldende lover og regler. Leverandøren er selv ansvarlig for å ta med seg avfall og rydde opp etter sine arbeider på prosjektene.

15. Forsikring
Leverandøren plikter å tegne forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke ethvert krav fra SSG og/eller SSG sine kunder som følge av Leverandørens risiko eller ansvar etter Avtalen.
Dokumentasjon på Leverandørs forsikring fremlegges senest en uke etter kontraktsignering.

16. Taushetsplikt og etiske retningslinjer
Leverandøren og eventuelle medhjelpere forplikter seg til å bevare full taushet om alt vedkommende får kjennskap til i forbindelse med Leveransen, om SSG, SSG sine kunder, skadelidt eller andre forretningsforbindelser av SSG. Taushetsplikten gjelder også etter Avtalens utløp.
Leverandøren er ansvarlig for ethvert tap SSG blir påført som følge av brudd på denne forpliktelsen.
Leverandøren skal sikre at ansatte og eventuelle underleverandører opptrer korrekt og lovlydig hos SSG sine kunder. Korrekt opptreden innebærer blant annet at håndverkere bare skal oppholde seg på steder inne hos skadelidt som er påkrevet i forbindelse med Leveransen og at håndverker ikke skal berøre andre eiendeler enn det som er strengt nødvendig for Leveransen.

17. Underleverandører
Leverandøren skal ikke overlate Leveransen eller deler av denne til underleverandører uten SSGs skriftlige samtykke. Ved ønske om anvendelse av underleverandør skal dette meldes til prosjektleder i SSG.
Samtykke til å benytte underleverandør fritar ikke Leverandøren fra hans plikter etter Avtalen, og Leverandøren er ansvarlig for utførelsen av oppgavene utført av underleverandør på samme måte som om Leverandøren selv stod for utførelsen. Leverandøren skal ved eventuell bruk av underleverandører sikre at underleverandøren forplikter seg til og etterlever bestemmelsene i Avtalen.
Leverandøren har påseplikt ovenfor underleverandører i henhold til allmenngjøringsloven.

18. Kontroll og revisjon Leverandøren plikter å ha et gjennomarbeidet og moderne kvalitetssikringssystem som skal følges ved utførelse av Leveransen. Herunder skal Leverandøren ha et internkontrollsystem for å sikre kvalitet i Leveransen til SSG og beskyttelse av helse, miljø og sikkerhet. Internkontrollsystemet skal som et minimum tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
Leverandøren gjennomfører egenkontroller, og skal rapportere sine funn og eventuelle tiltak til SSG innen den 10. i hver måned.

19. Endringer, tilleggsarbeid og avbestilling
Bestillinger og tillegg skal være skriftlig. Krav om vederlagsjustering eller fristforlengelse skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsles til prosjektleder i SSG. Endringsmelding skal utarbeides via Leverandørmodulen (in4mo), og prosjektplan skal oppdateres.
SSG kan kreve endringer i arbeidet og pålegge Leverandøren å utføre tilleggsarbeid som står i sammenheng med den tjenesten som er avtalt, og som ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra denne.
SSG kan ikke kreve endringer eller tilleggsarbeider utover 25% tillegg til kontraktssummen. Partene kan kreve justering av vederlaget som følge av endringer og tilleggsarbeid. Dersom partene ikke avtaler vederlaget for tilleggsarbeid, kan Leverandøren kreve vederlaget fastsatt som regningsarbeid.
Uenighet om arbeider skal anses som en endring fritar ikke Leverandør fra forpliktelsen til å utføre arbeidene.
Ved for sent innkomne varsler om krav fra Leverandør kan SSG nekte å akseptere endring. Hvis ikke kravet er varslet eller akseptert, men endring likevel tas med i sluttfaktura vil SSG kun betale det aksepterte innsendte tilbudet/kalkylen. Sendes prisendring inn etter at prosjektet er avsluttet, vil faktura ikke bli betalt.
SSG har rett til å avbestille Leveransen helt eller delvis.

20. Risikoens overgang
Risikoens overgang er ved tidspunktet for overlevert og godkjent Leveranse.
Inntil overtakelse har funnet sted har Leverandøren risikoen for skade, med mindre skaden er forårsaket av forhold på SSGs side.

21. Forsinkelse
Det foreligger forsinkelse dersom Leverandøren ikke leverer avtalemessig til avtalte frister.
Dersom Leverandøren forstår, eller må forstå at Leveransen blir forsinket, skal han varsle prosjektleder i SSG om dette uten ugrunnet opphold. Varselet skal inneholde årsaken til forsinkelsen, den sannsynlige leveringstiden, eventuelle avhengigheter eller andre leverandører som blir påvirket av forsinkelsen, om forsering er mulig, samt forslag til tiltak Leverandøren vil iverksette for å begrense konsekvensen av forsinkelsen.
SSG avgjør hvordan forsinkelsen best kan håndteres.
Leverandøren skal dekke alle kostnader for å begrense forsinkelsen, med mindre forsinkelsen skyldes forhold SSG svarer for. SSG kan kreve erstatning for det tap selskapet og/eller SSGs kunde lider som følge av forsinkelse. SSG kan kreve økonomisk kompensasjon for den tiden selskapet bruker på oppfølging av en forsinket leveranse. SSG kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer de kravene SSG har som følge av forsinkelsen.
SSG kan heve Avtalen med umiddelbar virkning ved enhver forsinkelse som ikke er ubetydelig. SSG kan også heve avtalen dersom det før avtalt leveringstidspunkt er klart at slik forsinkelse vil inntreffe.

22. Mangel
En mangel foreligger når Leveransen ikke samsvarer med Avtalens krav og dette ikke skyldes forhold SSG svarer for.
SSG taper retten til å gjøre gjeldende en mangel hvis det ikke reklameres innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år etter levering.
Ved mottak av reklamasjon, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold og senest neste virkedag bekrefte til avsender at reklamasjonen er mottatt. Leverandøren skal ta stilling til reklamasjonen og besvare avsender senest innen 3 virkedager etter henvendelsen.
Har Leveransen en mangel skal Leverandøren utbedre denne uten ugrunnet opphold. Utbedring skal koordineres med sluttkunde. Dersom Leverandøren ikke innen rimelig tid har utbedret mangelen kan SSG, etter varsel med kort frist, selv eller ved hjelp av andre foreta utbedring for Leverandørens regning og risiko. Alternativt kan SSG i stedet kreve omlevering eller prisavslag.
SSG kan kreve erstatning for det tap SSG lider som følge av mangelen. SSG kan kreve økonomisk kompensasjon for den tiden selskapet bruker på oppfølging av misligholdet.
Medfører mangelen vesentlig mislighold kan SSG heve avtalen.

23. Force majeure
Dersom den ene partens manglende oppfyllelse av avtalen skyldes en hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletidspunktet og som han heller ikke med rimelighet kunne unngå eller overvinne følgene av, suspenderes partenes plikter så lenge force majeure-situasjonen består.

24. Insolvens
Blir Leverandøren insolvent eller har SSG rimelig grunn til å tro at Leverandøren blir insolvent, kan SSG heve avtalen og kreve erstatning for det tap selskapet lider som følge av dette.

25. Pris, betaling og fakturering

25.1 Priser
Hvis ikke annet er avtalt er prisene fast i avtaleperioden.
Prisene er ikke gjenstand for lønns- og prisjustering. Justering av priser som følge av variasjoner i valutakurser skal ikke finne sted med mindre dette er særskilt avtalt.

25.2 Betalingsbetingelser
Fakturaer betales 30 dager fra korrekt faktura er mottatt eller i henhold til senere avtalt forfallsdato. Faktura skal inneholde spesifisert oppgave over leveransen i henhold til avtale, samt prosjektnummer. Gebyrer betales ikke.
Leverandøren har ikke rett til å sende faktura før overtakelse har funnet sted, så lenge ikke annet er særskilt avtalt. Betaling innebærer ingen godkjennelse av det utførte.
Dersom ferdigmeldingsskjema ikke er levert i skadesaker med utførte reparasjonsoppgaver, vil faktura ikke bli betalt før ferdigmeldingsskjemaet er levert (lastet opp i dokumentmappa i Leverandørmodulen).
Leverandører som overdrar fakturaer til tredjepart står fortsatt ansvarlig for eventuelle reklamasjoner eller regresskrav.

25.3 A-konto og sluttfaktura
Hvor a-kontofakturering er avtalt, får Leverandøren anledning til å fakturere 90% av de verdier som er tilført prosjektet (summen av materialer og tjenester). Ved a-konto fakturering skal det vedlegges en oversikt som dokumenterer verdiskapningen på stedet. Denne oversikt skal vise verdistigning og fakturert beløp i forhold til innestående/ avtalt beløp. Det kan ikke sendes a-konto før påløpte kr 20 000,- i kostnader.
Sluttfaktura sendes senest 7 virkedager etter overtakelse, med mindre annen frist er særskilt avtalt. Sluttfaktura skal vedlegges sluttoppstilling som inneholder samtlige krav som Leverandøren har mot SSG. Krav kan ikke fremsettes etter dette.

26. Konsekvenser ved avvik
Dersom sluttavregning og faktura avviker fra siste godkjente budsjett vil SSG betale i henhold til siste godkjente budsjett.
Dersom siste faktura ikke er SSG i hende innen 14 dager etter ferdigstilt oppdrag og det ikke foreligger en avtale om annet, vil faktura bli utbetalt med et fratrekk på 25% av Leverandørens totale krav i den enkelte sak.

27. Lovvalg og tvisteløsning
Avtalen reguleres i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår en tvist, skal denne først søkes løst ved forhandlinger.
Fører forhandlinger ikke frem kan hver av partnere bringe saken inn for SSGs verneting, som er Oslo tingrett. Dette med mindre partene er enige om å bruke voldgift.